Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Centrum Spadochronowe Omega , Pure Fly Sp. z o.o. ul. Kossaka 36/10 41-803 Zabrze. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: e-mail: biuro@spadochrony.com.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, tj. Pure Fly Sp. z o.o. ul. Kossaka 36/10 41-803 Zabrze , z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: C Pure Fly Sp. z o.o. ul. Kossaka 36/10 41-803 Zabrze

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Centrum Spadochronowe Omega Pure Fly Sp. z o.o. ul. Kossaka 36/10 41-803 Zabrze polegają na sprzedaży klientom VOUCHER`ów na skok spadochronowy w sklepie internetowym.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy Centrum Spadochronowe Omega Pure Fly Sp. z o.o. ul. Kossaka 36/10 41-803 Zabrze kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

Przedsiębiorstwo nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Centrum Spadochronowe Omega Pure Fly Sp. z o.o. ul. Kossaka 36/10 41-803 Zabrze

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy: biuro@spadochrony.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Centrum Spadochronowe Omega Pure Fly Sp. z o.o. ul. Kossaka 36/10 41-803 Zabrze.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych
Centrum Spadochronowe Omega
Pure Fly Sp. z o.o.

ul. Kossaka 36/10

41-803 Zabrze

Facebook
Facebook