I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży, zasady oraz sposób realizacji Voucherów.

II. Definicje.

 1. Voucher  – bon sprzedawany w Centrum Spadochronowym Omega, uprawniający Posiadacza  płatności zaskok spadochronowy tandemowy oferowany przez Centrum Spadochronowe Omega.
 2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Voucheru w sklepie Centrum Spadochronowego Omega.
 3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży  usługi  oraz Vouchery  prezentowe, działająca w domenie www.spadochrony.com.pl.
 6. Omega–  szkoła spadochronowa, w której realizowane są skoki spadochronowe na terenie lotniska Aeroklubu ROW ul Żorska 374 d Rybnik.
 7. Sprzedawca – Pure Fly Sp. z o.o. , Małgorzata Pura, Kamil Pura , siedziba: Kossaka 36, 41-803 Zabrze, NIP 6482799802, REGON 38657046800000.

III. Warunki ogólne.

 1. Sprzedawca oferuje do nabycia w sklepie internetowym internetowym Vouchery o wartości 849 zł , 1099 zł, 1299zł. Za każdy Voucher  Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną.
 2. Wartość Voucherów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.spadochrony.com.pl.
 3. Voucher wystawiany  jest Imiennie, na konkretną osobę. Nie podlega On
  wymianie na środki finansowe czy inną usługę. Nie może być on
  odsprzedany czy przekazany komuś innemu.
 4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Sprzedawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Voucheru.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Voucheru i do przyjmowania płatności realizacji usługi skoku przy pomocy Voucheru okazanego  przez Posiadacza.
 6. Voucher  może być wykorzystany wyłącznie do realizacji skoków w Omedze.
 7. Voucher  nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 8. Okres ważności Voucheru jest zgodnie z datą widniejącą na dokumencie  Voucheru. Niewykorzystanie Voucheru  w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Voucheru i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Sprzedawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 9. Zasady i tryb nabywania Voucherów za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www. Spadochrony.com.pl
 10. Adres biura firmowego: Kossaka 36/10, 41-803 Zabrze.
 11. Usługa nagrywania (w przypadku skoku tandemowego), jest usługą dodatkową i w przypadku braku materiału (uszkodzenie karty, kamery itp) zwracana jest kwota (250zł) dodatkowa za tę właśnie usługę. Nie jest to postawą do zwrotu całości kwoty za skok.

 IV. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).

a) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Zamawiającego, danych posiadacza Voucheru oraz adresu e mail, na który ma nastąpić dostawa Voucheru,  wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

b) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

V. Oferowane metody  płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod  płatności
 2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 3. Płatności elektroniczne

VI. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z  Regulaminem.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego realizacja następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail , która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. Płatności przelewem, płatności elektronicznych  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 •  Imienny Voucher w formacie PDF zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia płatności na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wówczas przysługuje zwrot kosztów pomniejszony o koszt wykonania spersonalizowanego vouchera okolicznościowego – koszt wykonania usługi vouchera to 100 zł.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od zakupu Produktu.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

VIII. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

IX. Realizacja Voucheru

 1. Posiadacz Voucheru ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
  • Voucher  stanowi formę zapłaty za usługę nabytą w Centrum Spadochronowym Omega w Sklepie internetowym;
  • Posiadacz Voucheru, przed realizacją skoku zobowiązany jest do  telefonicznej rezerwacji terminu i godziny  skoku, pod numerem kontaktowym wskazanym na dokumencie Vouchera, nie później niż 2 tygodnie przed planowanym skokiem.
  • Omega zastrzega możliwość zmiany terminu oraz lokalizacji rezerwacji ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, ograniczenia przestrzeni powietrznej, lub inne ważne przyczyny uniemożliwiające wykonywanie lotów w danym dniu. W sytuacji zmiany rezerwacji Omega zaproponuje Posiadaczowi inne terminy realizacji Voucheru.
  • Przy dokonaniu rezerwacji istnieje możliwość zmiany miejsca wykonania
   skoku względem miejsca pierwotnie wybranego. Firma Pure Fly (Omega Skydive)
   zastrzega sobie prawo zmiany ustalonego miejsca realizacji skoku na inny,
   w przypadku kiedy zorganizowanie go w pierwotnie wybranym miejscu jest
   to  nie możliwe (Np. zbyt mokra nawierzchnia płyty lotniska, Notam
   nałożony na lotnisko, Imprezy masowe organizowane na terenie lotniska,
   konkursy, wydarzenia sportowe organizowane przez Aeroklub itp.). Taka
   zmiana nie jest podstawą do zwrotu vouchera ani do innych roszczeń
   wobec Firmy Pure Fly (Omega Skydive).
  • Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Po upływie terminu ważności Voucheru, nie można nim dokonywać płatności za usługę. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności Vouchera. 
  • W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub z powodów
   niezależnych od  Firmy  Pure Fly (Omega Skydive). (braku możliwości rezerwacji
   przestrzeni powietrznej, opóźnień w dostarczeniu samolotu z przeglądów,
   napraw serwisowych) Firma może w każdym momencie zmienić termin
   realizacji skoku, także w przypadku nagłej zmiany warunków pogodowych
   lub innego zdarzenia niezależnego od  Firmy Pure Fly (Omega Skydive).może Ona
   odmówić wykonania usługi ze względów bezpieczeństwa. W obu
   przypadkach ustala się nowy termin a Klient nie może żądać od Firmy
   Pure Fly (Omega Skydive). zwrotu kosztów np. dojazdu czy noclegu.
  • Do skoku dopuszczeni są pasażerowie o masie ciała nie większej niż 100
   kg. Waga pasażera jest każdorazowo sprawdzana przed wykonaniem
   skoku. W sytuacji gdy z powodu przekroczenia wagi realizacja skoku jest
   niemożliwa voucher/wpłatę uważa się za wykorzystane.

X. Reklamacje dotyczące zakupionych Voucherów

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Małgorzata Pura –Pure Fly Sp. z o.o., Kossaka 36/10 41-803 Zabrze lub na adres poczty elektronicznej: skoki@spadochrony.com.pl, numer telefonu +48 796-626-860
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Voucher na skok, wraz z dowodem zakupu. Voucher na skok należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 1.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Voucheru Podarunkowego.
 2. Zakup Voucheru Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego regulaminu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą  Voucherów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.
Facebook
Facebook